Stichting Van mens tot mens

Het is goed dat het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch van Mens tot Mens, Stichting voor palliatief-spirituele zorg, uitnodigt om op zijn website informatie te geven.

Het is goed omdat de Stichting van Mens tot Mens weliswaar geen vaste band heeft met een kerk, een kerkelijke of levensbeschouwelijke vereniging, maar het Beraad van Kerken ervaart als een betrokken drager van haar doelstelling en werk; dit blijkt ook uit de vertegenwoordiging van het Beraad in het bestuur van van Mens tot Mens. Ze is als stichting autonoom, en werkt vanuit een eigen doelstelling en programma.

Er zijn wel degelijk enkele raakvlakken. Je zou kunnen zeggen dat een kerkelijke of geloofsgemeenschap vanuit haar innerlijk gebonden en historisch vastgelegde overtuiging aan leden van die gemeenschap en ook aan anderen de waarden en betekenis van het leven en de eindbestemming verduidelijkt en aanbiedt als ondersteuning. Deze ondersteuning kan elke fase en situatie in het leven betreffen.

De Stichting van Mens tot Mens daarentegen werkt niet vanuit één opgelegd doel. Het geloof bijvoorbeeld staat niet centraal. Dat geldt ook voor de daarmee samenhangende waarden of doelen. Van Mens tot Mens accepteert en gebruikt deze aspecten wel als dat past en aansluit bij de opvatting van de zorgvrager met wie een gesprek gevoerd wordt.

Wat doet van Mens tot Mens?

Ze verleent palliatief-spirituele zorg: zorg aan mensen op het moment dat ze ernstig of chronisch ziek zijn, zonder uitzicht op genezing, of in de terminale levensfase verkeren. Zij zijn meestal thuis in hun eigen vertrouwde omgeving, en ze willen over de situatie in hun leven op dat moment met iemand praten. De ernstig en/of chronisch zieke mens kan behalve thuis ook in een zorgcentrum, verpleeghuis of hospice wonen. Een gesprek vol aandacht en respect, dát biedt van Mens tot Mens hem, van dichtbij. Dit gesprek is als het ware een mantel (palliatief – pallium) voor de zieke: het biedt warmte en ondersteuning.

Het spirituele van de zorg.

De situatie waarin een mens verkeert, kan van dien aard zijn dat het einde van het leven naderbij komt en geen zin meer heeft, en dat er geen antwoord meer is op de vraag waarom nu? of waarom zo? Op dat moment kan een mens zich gaan realiseren dat het einde van zijn eigen zijn nabij komt, dat de naderende dood een onomkeerbaar feit is. En dan komt de moeilijke vraag wat is de dood? En ook wat is het einde van mijn leven? En wat is mijn leven nu waard?

Een antwoord op deze vraag geven, zin geven aan deze situatie van de mens – die afscheid gaat nemen van zijn leven en van de dierbaren om hem heen – is samen zoeken naar gedachten en woorden, gebaren en symbolen of tekens die steun kunnen bieden. Het spirituele is datgene wat op dat moment waarde aan zijn leven geeft, een soort nieuwe waarde van zijn leven in een crisis. De ‘spirit’ is eigenlijk uit het leven, het leven van alledag loopt langzaam ten einde: rest slechts vragen en angst over het waarom…

Gelukkig is er niet altijd sprake van een crisis. Maar de vraag over de onomkeerbaarheid van de eindigheid van het leven blijft. Die eist aandacht en zorg, en daarbij kan het gezamenlijk zoeken naar de waarde en spirit van dat moment als steun worden geboden en ervaren.

Piet Ronnes, voorzitter en coördinator van de Stichting van Mens tot Mens.
Wij zijn bereikbaar op: 06-46431345
info@vanmenstotmens.eu
www.vanmenstotmens.eu

Geef een reactie